Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางวาสนา ถูกธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 095-3642813

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวอรทัย หลักแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 098-1049447

นางสาวภัสราภรณ์ หาไชย

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-1202075

นายวิทยา มัชฌิมา

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 093-5565647

นายนุกูล หมายมี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 085-1415747

นางสาวปพิชญา รุ่งเรือง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 061-0703361

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ