สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสงเปื่อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสงเปื่อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324

[ 30-11-2566 ] Hits:22

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปื่อย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปื่อย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปื่อย จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045...

[ 21-10-2566 ] Hits:97

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00 น. นายยสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นางวิชชุฎา เข็มเพชร ผู้รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มจากสภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00 น. นายยสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นางวิชชุฎา เข็มเพชร ผู้รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มจากสภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ที่บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4...

[ 21-10-2566 ] Hits:416

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พ.ศ. 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566-เดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60...

[ 05-10-2566 ] Hits:102

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โบราณสถานดงเมืองเตย

      โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ภายในชุมชนโบราณดงเมืองเตย ทางทิศใต้ของบ้านดงเมืองเตย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จากตัวจังหวัดยโสธร ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) มุ่งหน้าทางทิศใต้หรือมุ่งหน้าตำบลสงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวามุ่งหน้าบ้านสงเปือย ประมาณ 4.7 กิโลเมตร ถึงตัวหมู่บ้าน เลี้ยวซ้ายใช้ถนนภายในหมู่บ้านประมาณ 550 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 650 เมตร ถึงตัวเนินดงเมืองเตยและสำนักสงฆ์ดงเมืองเตย โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเนิน

[ 01-02-2565 ] Hits:1285

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ