การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลสงเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย โดย นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร คณะกรรมการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลสงเปือย ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เชิงรุกสู่การเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ดูแล ป้องกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

        เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารผู้สูงอายุองต์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นำโดย นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนในพื้นที่ตำบลสงเปือย ได้ดำเนินการจัดการประชาคมตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ในการปรึกษาหารือและรับฟังข้อคิดเห็นและแนวทางของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในการทำนาปรัง ในฤดูกาลทำนาปรังที่จะถึงนี้ ได้แก่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ จำนวนไร่ในการทำนาปรัง ค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยมีจำนวนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 แห่ง คือ 1.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสงเปิอย 2.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนยาง-โคกสะอาด 3.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งหวาย 4.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนขะยอม (2 สถานี)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ