Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ท่านนายกและคณะผู้บริหาร,ท่านรองปลัด,พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ร่วมใจเดินรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ.26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08:30 น. นายทวี สืบสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลสงเปือยร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนา

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

ผลการบริหารการจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของ อบต.สงเปือย

       เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 รายงานผลโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง และการคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยนางวาสนา ถูกธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม การช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

       เมื่อวันที่ 26 พ.ค 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกสุนันท์ นามมั่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(พชอ.)และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนาภร วุฒสังข์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายศิริศักดิ์ มีชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการรายใหม่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ณ บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

       เวันที่ 27 พ.ค 2565 เวลา 10.00 น. นายนุกูล หมายมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม เเละนางสาวปิยะธิดา เรืองทรัพย์ ผู้ช่วยกองการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสงเปือย ที่ ศพด.บ้านบุ่งหวาย เรื่อง มาตรการส่งเริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติใช้มาตรฐานในการประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยมี นางพัชรินทร์ บุญพร ครู ศพด.บ้านบุ่งหวาย และนางสาวมลัยลักษณ์ จันทร์สิงห์ ครูผู้ดูเเลเด็ก ร่วมกับผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริการส่วนตำบลสงเปือย

       เมื่อวันที่ 25 พค. 2565. เวลาประมาณ 18.30 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้รับเเจ้งเหตุไฟไหม้บริเวณที่นาหนองขอน ตำบลสงเปือย โดยมอบหมายให้ จ.ส.อ.อนุพงษ์ สุริยะบุตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ดับไฟได้เรียบร้อยแล้ว... #ฝ่ายป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย #อบต.สงเปือย #ไฟ้ไหม

       วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม การช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ราย องค์การบริหารส่วนตำบล อบต./สป กองสวัสดิการ อบต.สงเปือย 045-580555

       เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายภาคภูมิ ชาติเรืองศักดิ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ท่านผอ.รพ.สต.บุญทศ ประจำถิ่น และนางสาวปพิชญา รุ่งเรือง ผอ.กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนตำบล เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับตำบล ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อุบลราชธานี กองสวัสดิการสังคม รพสต.สป องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อบต•\สป โทร ๐๔๕ ๕๘๐ ๕๕๕

       เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวรัตนาภร วุฒสังข์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อตรวจรับสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อบต.สป\ โทร ๐๔๕ -๕๘๐ ๕๕๕

       เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวรัตนาภร วุฒสังข์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่บ้านกุดตากล้า หมู่ที่ 2 ตำบลสงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อตรวจรับสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อบต.สป\ โทร ๐๔๕ -๕๘๐ ๕๕๕

       เมื่อวันที่ 25 เมษายน. 2565 กองคลังอบต.สงเปือยได้ลงพื้นที่จัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 ณ หมู่1,6,8 ที่ศาลาวัดบ้านสงเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อบต./สป กองคลัง

       เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย จุดตรวจวันสงกรานต์ 2565 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัตติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ นางวาสนา ถูกธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจวันสงกรานต์ 2565 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัตติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พศ.2565 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2565 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจร เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตติเหตุทางถนนสูง เป็นการสร้างความสูญเสียต่อชีวิต และร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันสงกรานต์ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามมาตการป้องกัน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และความปลอดภัยทางถนน ในวันสงกรานต์ได้ขอความร่วมมือกรมการปกครองและบรรเทาสาธารณภัย ฯ ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งอยู่ในห้วงเวลาควบคุมเข้มขัน 7 วัน อันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ขับขี่และประชาชนทั่วไป 1. เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและการเสียชีวิต 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 4. เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน 5. จัดตั้งจุดบริการแก่ประชาชนและให้ความช่วยเหลือระหว่างเดินทางเพื่อความปลอดภัยระดับตำบล 2 แห่ง 6. จัดพนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานกู้ชีพ อาสาสมัคป้องกันฝ่ายพลเรือน พร้อมให้บริการประจำจุดตรวจ/จุดบริการ จำนวน 7 วัน วันละ 2 พลัด ๆ ละ 4 คน องค์การบริการสงเปือย/อบต.สป โครงการป้องกันและลดอุบัตติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โทร 045-580555

       เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอุทัย หาญชนะ รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย. ลงพื้นตรวจสอบน้ำ กรณีน้ำไหลไม่หยุด บริเวณ ด้านหน้าสวนสุขภาพ ตำบลสงเปือย อบต\สป องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อบต. โทร 045-580555

       เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นายสุนันท์ นามมั่น นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย มอบหมายให้ นางวาสนาถูก ถูกธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย และ นายนุกูล หมายมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมสัมนา สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นจังหวัดยโสธร “ เรื่องการบริหารงานบุคคลของบุคลากรด้านการศึกษา การจัดทำแผนการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และวัสดุของสถานศึกษาสังกัดของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”. จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2565 โดยมี ผู้เข้าร่วมอบรมดังนี้ นางพัชรินทร์ บุญพร ครู ศพด.บ้านบุ่งหวาย นางอรวรรณ หาญชนะ ครู ศพด.บ้านสงเปือย นางพิสมัย บุญก่ำ ครูผู้ดูแลเด็กบ้านสงเปือย นางมลัยรักษ์ จันทสิงห์ ครูผู้ดูแลเด็กบ้านบุ่งหวาย นางสาวปิยะธิดา เรืองทรัพย์ ผู้ช่วยกองการศึกษา โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความเข็มแข็งในการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องและการบริหารจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนื้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านท้องถิ่นการศึกษา จังหวัดยโสธร สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นจังหวัดยโสธร กองการศึกษา/สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อบต.สงเปือย โทร 045-580555

       เมื่อวันที่ 11 เดือน เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย จัดตั้งจุดตรวจวันสงกรานต์ 2565 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัตติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายสุนันท์ นามมั่น นายยกององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยมอบหมายให้ จ.ส.อ.อนุพงษ์ สุริยะบุตร เจ้าพนักงานป้องกันฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานตำบลสงเปือย จัดตั้งจุดตรวจวันสงกรานต์ 2565 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัตติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พศ.2565 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2565 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจร เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัตติเหตุทางถนนสูง เป็นการสร้างความสูญเสียต่อชีวิต และร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันสงกรานต์ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามมาตการป้องกัน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และความปลอดภัยทางถนน ในวันสงกรานต์ได้ขอความร่วมมือกรมการปกครองและบรรเทาสาธารณภัย ฯ ในวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งอยู่ในห้วงเวลาควบคุมเข้มขัน 7 วัน อันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ขับขี่และประชาชนทั่วไป 1. เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและการเสียชีวิต 2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 4. เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน 5. จัดตั้งจุดบริการแก่ประชาชนและให้ความช่วยเหลือระหว่างเดินทางเพื่อความปลอดภัยระดับตำบล 2 แห่ง 6. จัดพนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานกู้ชีพ อาสาสมัคป้องกันฝ่ายพลเรือน พร้อมให้บริการประจำจุดตรวจ/จุดบริการ จำนวน 7 วัน วันละ 2 พลัด ๆ ละ 4 คน องค์การบริการสงเปือย/อบต.สป โครงการป้องกันและลดอุบัตติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ โทร 045-580555

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ