Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด๖ ล้อ๖ ตัน แบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324
14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้จัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมออก RE-X-RAY การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนในตำบลสงเปือย #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย และผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 เพื่อสำรวจครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาอุทกภัยจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324
ด้วยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสงเปือย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย และผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 25 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324
ด้วยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารนำโดยนายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นายอุทัย หาญชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นายชัยยานันท์ ยืนนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยพนักงานกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เพื่อมอบพัดลมจำนวน 6 เครื่อง และเงินสดจำนวน 1,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุและคนพิการตามที่ลูกหลานคุณยายทองมา พลลือ ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศล #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสงเปื่อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปื่อย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปื่อย จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324
วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 15:00 น. นายยสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นางวิชชุฎา เข็มเพชร ผู้รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มจากสภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ที่บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 70 ครัวเรือน ในพื้นที่ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566-เดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลสงเปือย มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยแล้ว เอกสารยืนยันสิทธิ แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (สำหรับรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับเงินในเดือนถัดไปทันที แจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045-979-324 เฉพาะเวลาทำการเท่านั่น องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย รับใช้พี่น้องประชาชน ประชาสัมพันธ์ อบต.สป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พ.ศ. 2566
ประกาศ แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พม.สามารถจ่ายเงิน เข้าบัญชีผูมีสิทธิ ภายในวันที่18 กันยายน 2566 ขออภัยในความล่าช้า จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอประชาสัมพันธ์ กรมกิจการและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุกหนุนเด็กแรกเกิด ออกไปเป็นวันที่ 8 กันยายน 2566 *** หากมีกำหนดวันจ่ายเงิน กรมกิจการเด้กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง *** จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการ ทันต่อเหตุการณ์นั้น องค์การบริการส่วนตำบลสงเปือย ขอแจ้งเพื่อแก้ไขเบอร์จากเดิม 045-580-555 เป็นหมายเลขใหม่ 045-979-324 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566
ข้อบัญัติองคืการบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอเลื่อนกำหนดการประชุมการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากเดิม วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เป็น วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
กิจกรรมดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ช่วยโลก ช่วยเรา 1. งดเผาขยะ งดจุดธูป เปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้า ... 2. ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ... 3. ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ ... 4. ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ... 5. หมั่นเช็คสภาพรถ เพื่อลดควันดำ ... 6. หมั่นทำความสะอาดบ้าน
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ