Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชาชนเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวด้วย ณ วัดบ้านดอนขะยอม หมู่ที่ ๔ ตำบลสงเปือย

วันที่ ๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เป็นประธานการจัดโครงการอำเภอยิ้มและโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่วัด บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ...

[ 08-09-2565 ] Hits:18

นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย คณะผู้บริหาร รองปลัด สภาตำบลสงเปือย ร่วมต้อนรับ นางสาวอนัญญา อัตชู นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุพร้อมคณะและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

วัน อังคาร ที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓. ๐๐ น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย คณะผู้บริหาร รองปลัด สภาตำบลสงเปือย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตากล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย...

[ 30-08-2565 ] Hits:38

วันเสาร์ที่ ๒๐ - ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เดินทางไปฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานท้่องถิ่นต้นแบบ ที่บ้านหนองวิไล เทศบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ ๒๐ - ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เดินทางไปฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานท้่องถิ่นต้นแบบ ที่บ้านหนองวิไล เทศบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมกับ คณะผู้บริหารกรรมการขยะตำบลสงเปือย ผู้นำชุมชน และพนักงานตำบลสงเปือยที่รับผิดชอบงานขยะ จำนวน...

[ 22-08-2565 ] Hits:16

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 13:00 ****ได้นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นายอุทัย หาญชนะ รองนายกและนายชัยยานันท์

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 13:00 ****ได้นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นายอุทัย หาญชนะ รองนายกและนายชัยยานันท์ ยืนนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยมอบให้แก่ 1.นางสุพิน ธงชัย บ้านเลขที่ 65 หมู่ 3 บ้านบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว...

[ 22-09-2565 ] Hits:25

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โบราณสถานดงเมืองเตย

      โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ภายในชุมชนโบราณดงเมืองเตย ทางทิศใต้ของบ้านดงเมืองเตย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จากตัวจังหวัดยโสธร ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) มุ่งหน้าทางทิศใต้หรือมุ่งหน้าตำบลสงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวามุ่งหน้าบ้านสงเปือย ประมาณ 4.7 กิโลเมตร ถึงตัวหมู่บ้าน เลี้ยวซ้ายใช้ถนนภายในหมู่บ้านประมาณ 550 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 650 เมตร ถึงตัวเนินดงเมืองเตยและสำนักสงฆ์ดงเมืองเตย โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเนิน

[ 01-02-2565 ] Hits:473

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ