Hot News :
กองคลัง

นางสาวภัสราภรณ์ หาไชย

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 081-1202075

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวอรนิดานันทน์ เชี่ยวบัญชี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวกันยกร เงาศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายสุเทพ สุขแสน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนันทิยา บุญสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนันทิยา บุญสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายอนุวัตน์ หาญชนะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอทิตยา ทองหิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ