Hot News :

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด๖ ล้อ๖ ตัน แบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2567 15:34
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ [๐๐๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น รถบรรทุกขยะ จำนวน๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอเชียทรัค แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ,๙๘๘,๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ