Hot News :

นายนุกูล หมายมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ได้ลงพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง มาตรการส่งเริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 09:40

       เวันที่ 27 พ.ค 2565 เวลา 10.00 น. นายนุกูล หมายมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม เเละนางสาวปิยะธิดา เรืองทรัพย์ ผู้ช่วยกองการศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสงเปือย ที่ ศพด.บ้านบุ่งหวาย เรื่อง มาตรการส่งเริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติใช้มาตรฐานในการประกันคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยมี นางพัชรินทร์ บุญพร ครู ศพด.บ้านบุ่งหวาย และนางสาวมลัยลักษณ์ จันทร์สิงห์ ครูผู้ดูเเลเด็ก ร่วมกับผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กองการศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม องค์การบริการส่วนตำบลสงเปือย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ