Hot News :

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2566 15:39
วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566-เดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลสงเปือย มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยแล้ว เอกสารยืนยันสิทธิ แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (สำหรับรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับเงินในเดือนถัดไปทันที แจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 045-979-324 เฉพาะเวลาทำการเท่านั่น องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย รับใช้พี่น้องประชาชน ประชาสัมพันธ์ อบต.สป

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ