Hot News :

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2567 16:41

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/คู่มือการลงทะขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับประชาชน/คู่มือการปฎิบัติงานการรับลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์/คู่มือการปฎิบัติงานการรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คู่มือการปฎิบัติงานการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ